WWF-rapport: Ställ om till 100 procent förnybar energi på naturens villkor

Världsnaturfonden WWF menar i en ny rapport att det är fullt möjligt för Sverige att ställa om till 100 procent förnybar och hållbar energi till 2050. Satsningar på vind och solenergi samt energieffektivisering anges som viktiga ingredienser för att nå målet. Rapporten ”Hållbar energi – 100 % förnybart på naturens villkor” presenterades på Overshoot Day den 27 september, vilket är dagen då vi konsumerat årets produktion av jordens ekologiska resurser.

– Det går att vända trenden. I Sverige har vi stora möjligheter att minska vårt fotavtryck utan att ge avkall på vare sig välfärd eller miljöhänsyn. Vårt mål är att all energiproduktion ska ske inom naturens ramar, med minimal negativ påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Slutsatserna i rapporten bygger på ett energiscenario som gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet baserat på WWFs krav med syfte analysera möjligheterna att ställa om till 100 procent förnybar energi senast år 2050.

– Som läget ser ut idag ökar de globala koldioxidutsläppen fortfarande och trycket på den biologiska mångfalden och ekosystemen växer. För att få till en förändring krävs att vi får till en hållbar omställning, säger Mattias de Woul, energihandläggare på WWF.

I energirapporten fasas fossila bränslen och kärnkraft ut och en stor satsning på energieffektivisering minskar energianvändningen med en tredjedel till 2050. Övergången sker genom en blandning av kända energieffektiva lösningar samt energi från sol, vind- och vattenkraft och biobränslen. Viktigt i analysen är också att satsningen måste ske hållbart och vindkraft ska inte placeras i skyddade områden.

– Ska vi vara det ”gröna föregångsland” som regeringen talar om är det dags att börja investera i framtiden. Under en lågkonjunktur är det här ett bra sätt att stimulera efterfrågan och skapa nya jobb, säger Håkan Wirtén.