HaV spårar fisk från hav till butik

Enligt Havs- och vattenmyndigheten kommer vi i framtiden kommer vi att kunna följa fiskens väg från havet till butiken.  De söker nu ca 26 miljoner kronor av EU till ett projekt kring spårbarhet.- Med vår modell kan konsumenten via ett enkelt tryck på en app i mobiltelefonen följa fiskens väg. Han eller hon kan exempelvis få veta var och när fisken fångats, vilka redskap som använts och när den landats i hamn, säger Mårten Gustafsson, utredare på HaV.

För tre år sedan antog EU en ny kontrollförordning för den europeiska fiskeindustrin som innehåller bland annat krav på att fisk som fångats eller odlats i havet ska kunna spåras i varje led. Syftet är minimera risken för illegalt fiske och därmed stärka fiskebestånden i Europas hav. Från och med 1 januari 2013 ska torsk, kummel och ål, vara spårbara och från och med 2015 gäller kravet i stort sett all fisk och skaldjur.

– HaV ansvarar för att Sverige inte överskrider tilldelade fiskekvoter och kontrollerar att yrkesfiskarna följer de regelverk som finns på fiskets område, bland annat genom kontroller av den fisk som landas i hamnar. Med dagens system kan vi inte på ett enkelt och snabbt sätt följa fiskens väg efter den första försäljningen fram till slutkonsumenten, säger Mårten Gustafsson.

EU-länderna väljer själva hur spårningen av fisk och skaldjur utföras. I exempelvis Tyskland och Polen har myndigheterna ansett att ansvaret för att uppfylla EU-kravet ligger helt och hållet på fiskerinäringen och att de bara har en informerande roll. I andra länder som Sverige, Danmark, Spanien och Frankrike för myndigheterna en dialog om införandet direkt med fiskerinäringen. I Sverige har HaV bjudit in till ett samarbete i form av en referensgrupp med representanter från fiskerinäringen.

– Utgångspunkten har varit att hitta en modell som både uppfyller lagkraven, gagnar svensk fiskeindustri och möter nya krav från konsumenter. Dessutom ska tekniken fungera i den kalla och fuktiga miljö som fisken hanteras i, säger Mårten Gustafsson. Vi har fastnat för RFID-tekniken för att märka upp fisklådor. Där används radiovågor för att överföra information med hjälp av en elektronisk etikett, en så kallad tagg, och en läsare med antenn.

Under 2010 och 2011 har metoden testats i olika projekt där fisklådor försågs med RFID-baserade taggar. Uppgifter från fiskefartyg, fångstmottagare i land, beredningsindustri, grossister, restauranger och detaljister registrerades och spreds elektroniskt till deltagarna.

– Med elektronisk spårbarhet kan vi erbjuda en unik service till alla led i fiskerinäringen. Vi kommer att kunna göra säkrare kontroller och enklare upptäcka den illegala handeln med fisk, säger Mårten Gustafsson.